Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi                                   Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry
Y-tunnus                            3084957-4
Osoite                                 Vuolteentie 4, 61800, Kauhajoki
Puhelinnumero                  [Puhelinnumero]
Sähköposti                          info@kansakunnantarinat.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry:n ja rekisteröidyn välisen osallistujasopimuksen täytäntöönpanoon. Osallistujasopimus koskee rekisteröidyn osallistumista Kansakunnan tarinat -videointiprojektiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry:n oikeutettuun etuun toteuttaa Kansakunnan tarinat -videointiprojekti ja hallinnoida videointiprojektin tuotoksia sekä markkinoida projektin tuotantoa. Videointiprojektin tavoitteena on kerätä, tuottaa ja julkaista tarinoita suomalaisten elämästä nykyisille ja tuleville sukupolville journalistisissa tarkoituksissa.

3. käsiteltävät HENKILÖTIEDOT

Rekisteröidystä voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja:

  • Nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn ääni ja kuva sekä mahdolliset muut haastattelutilanteessa ja videoinnin yhteydessä rekisteröidyn luovuttamat henkilötiedot
4. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään Kansakunnan tarinat -videointiprojektin keston ajan, minkä jälkeen videointiprojektin tuotokset (ääni- ja kuvatallenne) arkistoidaan. Tarkoituksena on säilyttää tallenteita mahdollisimman pitkään, jotta ne välittyisivät myös tuleville sukupolville.[1] 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjälle palveluita tuottavilla kolmansilla tahoilla saattaa olla pääsy tietoihin, jolloin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin siitä, etteivät nämä tahot käsittele henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita

8. Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteröityä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poisto esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä ja odottaa todentamista siitä syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut. Jos käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjä saa säilyttää tietoja, mutta ei lähtökohtaisesti saa käsitellä niitä muutoin.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

9. Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttäen yhteystietoja, jotka on ilmoitettu tämän tietosuojaselosteen alussa.